Semalt-dan esasy sebäpler, Mazmuny marketingiň SEO bolmasa peýdasyz


Enougheterlik SEO tagallasy bolmazdan mazmun marketingi başga bir göçürme usulydyr. Ol ýerde marketing gaty az.

Her gije geljek romanyň üstünde işleýän, soň bolsa hemme zady stoluň çekmesine goýýan ýazyjy ýaly.

Diňe bir ýa-da iki ýyl ozal, SEO-ny jaýlamak moda bolup, ähli marketing meselelerini çözjek kümüş oky marketingiň mazmunyny yglan edip, öňdebaryjydy. Emma soň hemme zat ýerbe-ýer boldy.

Hil mazmuny hakykatdanam möhümdir. Audienceöne diňleýjileriňizden ýeterlik ünsi çekmek we tagallalaryňyza has köp täsir etmek üçin ulanmaly SEO usullary şeýle hem oňa uýgunlaşdyrylan SEO gurallary. Sebäbi gurallarsyz SEO hakda gürleşip bilmeris. Onuň nähili işleýändigini has içgin gözden geçireliň.

Mazmun gowy esas hökmünde

Mazmun marketingini bir sözlemde kesgitläp bolarmy? Hawa, mesele ýok: bu ünsi özüne çekmek we belli bir diňleýjiniň gyzyklanmalaryny kanagatlandyrmak üçin gymmatly we degişli mazmuny döretmäge gönükdirilen marketing strategiýasy.

Mysal üçin, açyk jaýlary gurmak bilen meşgullanýan kompaniýanyň web sahypasynda nädip ýer ýerini saýlamalydygy barada birnäçe neşir ýazmak.

Salesagny, satuw hakda däl-de, potensial müşderileriňize gymmatly we peýdaly maglumatlar bermek barada aýdýarys. Şeýlelik bilen, öz tejribäňizi paýlaşýarsyňyz we diňleýjileriňiziň ygtybarlylygyny we wepalylygyny artdyryp, belli bir ugurda tejribe görkezýärsiňiz.

Qualityokary hilli we peýdaly materiallar Google we Yandex, şeýle hem beýleki çeşmelerden gelýänleri özüne çekip biler.

Gözleg motorlary, umuman, saýtlaryň hili we aýratyn sahypalary üçin belli bir talaplary bar. Gowy mazmuna eýe bolmak, sahypaňyzyň bardygyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär gonuş sahypalary bu talaplary mümkin boldugyça kanagatlandyryň.

Gözlegde boş sahypalary mahabatlandyrmak mümkin däl, bu ýerde maglumatlar iki abzas bilen çäklenýär. Kontekstdäki mahabatyň üsti bilen bassaňyz we satyn alsaňyzam, alyjylara öwrülmez, sebäbi satyn almak karary bermek üçin adamlar ilki bilen mazmun bilen tanyşmalydyrlar.

Günüň ahyrynda onuň hili öwrüliş tizligine, ýagny traffigiň we satuwyň mukdaryna täsir edýär. Internet marketinginiň ähli nokady, telekeçilik girdejisini ýokarlandyrmak üçin yzygiderli işlemekden ybarat.

SEO: ünsi we göwrümli netijeleri çekiň

Şeýlelik bilen, mazmun marketingi tejribäňizi görkezýär, tomaşaçylaryň markasynyň wepalylygyna oňyn täsir edýär we öwrüliş derejesini ýokarlandyrýar. Emma ... bularyň hemmesi materiallaryňyzy hiç kim diýen ýaly okamaýan bolsa, hiç zady aňlatmaýar. Trafik alyp başlamak gözleg motorlaryndan SEO-a dogry üns bermeli.

Munuň içinde gapma-garşylyk ýok, sebäbi hatda gowy ýazyjy ýa-da redaktor gözleg motory optimizasiýasyna düşünip bilmez. Bu, professional sürüjiniň gowy awtoulag mehaniki bolmaly däldigi ýaly hakykat.

Ine, SEO ýokardaky sözbaşyda görkezilen maksatlara ýetmäge nähili kömek edýär

 1. Gowy gurnalan semantik ýadro, ondan açar sözler we sözlemler soňra sahypanyň hemme ýerine paýlanýar, gözleg robotlaryna sahypanyň ýerlikliligini kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar we görnükliligini ýokarlandyrýar gözlegde. Netijede, ýüzlerçe gözleg talaplary üçin hatda bir gowy dizaýn edilen sahypa hem görkezilip bilner.
 2. Daşarky reýting faktorlary, esasanam arka baglanyşyklaryň özüne çekilmegi, sahypanyň we onuň aýratyn sahypalarynyň abraýyny ýokarlandyrýar. Bu, esasanam köne we ynamdar çeşmeler tarapyndan eýelenenligi sebäpli, gowy mazmun bilenem Topokarky ýere çykmak kyn bolan bäsdeşlik temalary üçin aýratyn möhümdir. Şeýle meseleler üstünlikli çözülýär SEO hünärmenleri.
 3. Wagtyň geçmegi bilen, neşir edilenden birnäçe aý soň, gözlegdäki ýagdaýy bilen baglanyşykly sahypalaryň hersinde ýeterlik mukdarda maglumat ýygnalýar, SEO hünärmeni soňra ony hasam gowulandyrmak üçin ulanyp biler. Hatda 10% ýokarlanmak, tutuş saýtda ýerine ýetirilende ajaýyp iş netijelerini berip biler.
 4. SEO-nyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, işleriň netijeleriniň toplanmagy we wagtyň geçmegi bilen gaýdyp gelmegi. Promotionagny, mahabat üçin sarp edilen býudjet we wagt meňzeş bolup biler, ýöne has köp traffik alarsyňyz. Şeýlelik bilen, ýokary hilli we optimallaşdyrylan mazmunyň yzygiderli neşir edilmegi ýuwaş-ýuwaşdan has köp ROI bilen üpjün eder.


Aboveokardaky skrinshotda, hil mazmuny bilen deň derejede doldurylan we SEO nukdaýnazaryndan netijeli işlenip düzülen täjirçilik sahypasynyň ösüş dinamikasyny görüp bilersiňiz. Bu bilelikde taslamanyň ösmegi üçin ajaýyp şertleri döretdi.

Bir teňňäniň iki tarapy: üstünlikli işlemek üçin ýönekeý algoritm

Iň gyzykly zat, mazmun marketingi we SEO barada pikir alyşylanda, şol bir maksada ýetmegiň iki ýolunyň bolmagydyr. Bu maksat satuwyny artdyrmak, marka habardarlygyny ýokarlandyrmak we umuman kompaniýany ösdürmek. Iki usulyň utgaşmasy iň gowy netijeleri berýär.

Meseleler, adatça, birden bir gural bilen tanyş bolan görkezijileri gazanmak, beýlekisini ulanmak pikiri ýüze çykanda başlaýar.

Elbetde, diňe mazmun marketinginden tebigy baglanyşyklary alyp bilersiňiz, ýöne näçe wagt gerek boljakdygyny çaklamaga synanyşyň. Şol bir wagtyň özünde, has başarnykly hereket etmek kararyna gelen bäsdeşleriň şu wagt nirede boljakdygy barada pikirleniň.

SEO we mazmun marketingini baglanyşdyrmak nämä sebäp bolýar?

SEO we mazmun marketingini birleşdirsek, bir taslamanyň üstünde işlemek üçin aşakdaky algoritmi alarys:
 • Siziň işiňiz bilen baglanyşykly açar sözler we sözlemler bilen semantik ýadrosy ýygnaýarys.
 • Olary toparlara bölýäris, olaryň käbiri gonmak/hyzmat sahypalaryny optimizirlemek üçin, käbirleri bolsa makala ýazmak üçin ulanylar.
 • Bu maglumatlara esaslanyp, makalalaryň atlaryny düzýäris we mazmun meýilnamasyny düzýäris.
 • Gurluşyna we tekstine görä makalalary ýazýarys, soňra semantikamyzdan açarlary paýlaýarys.
 • Trafik we arka baglanyşyklary almak üçin mazmunymyza salgylanmalary sosial ulgamlar, forumlar we beýleki kanallar arkaly paýlaýarys.
 • Netijeleri seljerýäris we zerur bolsa makalalary hasam gowulaşdyrmak üçin arassalaýarys.

Structure de page de haute qualité

Qualityokary hilli sahypa gurluşy

Mundan başga-da, mazmun bilen işlemek diňe blog makalalary bilen çäklenmeýär we has giňişleýin seretseňiz, daşarky çeşmelere degişlilikde şuňa meňzeş usullary ulanyp bilersiňiz.

Mysal üçin, semantikanyň taýýarlanylyşyna we beýleki adamlaryň saýtlarynda neşir edilmegine üns berseňiz (myhman blog ýazmak, alyş-çalyş arkaly ýazmak), onda olaryň Topokara çykmak ähtimallygyny ep-esli ýokarlandyryp bilersiňiz we yzygiderli ugrukdyryjy traffigi gazanyp bilersiňiz. beýleki adamlaryň sahypalary.

Mazmun marketingi SEO guraly bolmazdan mümkinmi?

SEO bilen bilelikde mazmun marketinginiň nähili möhümdigini indi bilýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, täsirli SEO guraly bolmasa SEO etmek mümkin däl diýen ýaly.

Hakykatdanam, SEO gurallary köp. Şonuň üçin nädip we näme etmelidigiňizi bilmeseňiz, birbada birnäçe gural satyn almak howpy abanýar. Şeýlelik bilen, sahypaňyzyň web salgylanmasynyň ähli ugurlarynda size ýoldaş bolup biljek bir guralyň hemmesine eýe bolmak. Täze hemmesini bir SEO guralynda maslahat berýärin :. Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli.

Emma DSD-de näme bar? Muny size jikme-jik düşündirýärin.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli: Näme girýär?

Bagyşlanan SEO dolandyryş panelimizde haýsy funksiýalar bar:
 • TOP-daky açar sözler. Bu bölüm, web sahypasynyň Google organiki gözleg netijelerinde ýerleşdirilen ähli açar sözleri, tertipleşdirilen sahypalary we belli bir açar söz üçin SERP pozisiýalaryny görkezýär.
 • Iň gowy sahypalar. Bu bölüm, web sahypasyna organiki traffigiň iň köp paýyny berýän sahypalary açýar.
 • Bäsdeşler. Bu ýerde, analiz edilen web sahypasynyň sanawyna meňzeş açar sözler üçin Google TOP 100-de ýerleşdirilen web sahypalaryny tapyp bilersiňiz.
 • Web sahypa analizatory. Bu gural web sahypasynyň işleýşini, ykjam uýgunlaşmagy, sosial mediýanyň barlygyny, sahypadaky SEO we beýleki möhüm optimizasiýa faktorlaryny seljerýär.
 • Göçürme barlaýjy. Bu gural, Google-yň web sahypaňyza göçürme ýa-da üýtgeşik çeşme hökmünde garaýandygyny anyklamaga kömek edýär.
 • Sahypanyň tizligini analizleýji. Bu gural, sahypaňyzyň ýük wagtynyň Google-yň talaplaryna laýyk gelýändigini kesgitlemek üçin ulanylýar.
 • Hasabat merkezi. Bu ýerde ulanyjylar täze hasabatlaryny we ak bellikli şablonlaryny döredip bilerler, şeýle hem gowşuryş tertibini düzüp bilerler.

Netijeler

Hatda 2021-nji ýylda SEO we mazmun marketingini birek-birege bagly hasaplaýan adamlar bar. Bu makalany okanymdan soň, munuň hakykatdan näderejede uzakdygyna düşünersiňiz diýip umyt edýärin.

Mazmun marketingi barada köp gürleşilýär we hakykatdanam geljegi uly ugur. Allöne ähli problemalary çözjek "kümüş ok" hökmünde kabul etmek akmaklyk bolar. SEO goşulmasa, web sahypaňyz üçin makalalar döretmegiň başga bir usuly bolardy.

Bu ugurlaryň ikisinde-de işi nädip birleşdirmelidigini öwrenmek aňsat däl. Çalt netije almarsyňyz. Youöne tutanýerliligiň we sabyrlylygyň bar bolsa, gaýdyp gelmek gaty gowy bolar.

Bu barada näme pikir edýärsiňiz? Teswirlerde ýazyň!

mass gmail